NoDig-metoder kan begrense inngrep i kulturminner

I en fersk veileder fra Riksantikvaren omtales gravefrie løsninger som måter å begrense inngrep i arkeologiske kulturminner. Veilederen er en viktig informasjonskilde for alle som jobber med nedgravde rør, kabler og ledninger.
Av Irene Fossen 3. september 2018
Arkeologiske kulturminner

Gravearbeid knyttet til anleggelse eller fornyelse av nedgravde ledningsanlegg utgjør en risiko for arkeologiske kulturminner. Foto: Irene Fossen

Behovet for å fornye ledningsanlegget i Norge er stort, spesielt for vann, avløp og overvann. I tillegg legges stadig mer infrastruktur ned i bakken, som fjernvarme, gass, avfallssug, strøm og bredbånd. Alt gravearbeid knyttet til anleggelse eller fornyelse av nedgravde ledningsanlegg utgjør en risiko for skader på arkeologiske kulturminner, både over og under bakken.

Viktig og nyttig veileder

Riksantikvaren har samarbeidet med flere offentlige og private institusjoner om innholdet i veilederen Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg, som skal bidra til at kulturminner ivaretas på best mulig måte når det arbeides med å planlegge, anlegge eller fornye ledningsanlegg.

Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg

Veilederen nevner og viser mange eksempler på arkeologiske kulturminner, i ulike landskapstyper, som kan medføre utfordringer når et ledningsnett anlegges. Den tar for seg mange av de hensynene som må tas, viser til regelverket som gjelder for arkeologiske kulturminner, og beskriver hvordan tiltakshaver/ledningseier skal gå fram for å unngå unødvendige forsinkelser og økte kostnader.

Veilederen forklarer også hva man skal gjøre og hvor man skal henvende seg dersom man støter på uforutsette funn under anleggsarbeid, opplever en akuttsituasjon (for eksempel lekkasje) – og konsekvensene dersom man griper ulovlig inn i et kulturminne.

Grav ikke i et automatisk fredet kulturminne
Det er ulovlig å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne, med mindre tillatelse er innhentet fra kulturminneforvaltningen. Dette gjelder også dersom man skal fornye rør og ledninger i eksisterende grøfter som er lagt ned i kulturminner. Kilde: Riksantikvaren

NoDig-løsninger kan begrense inngrep
Under avbøtende tiltak, altså tilpasninger og tiltak som kan gjennomføres for å minimere uønskede virkninger av arbeid på nedgravde ledningsanlegg i kulturminneområder, nevner veilederen følgende eksempler på gravefrie metoder i grøftefri rørlegging (NoDig):

  • Rørfornying. Nye rør på innsiden av de gamle, for eksempel ved trekking av nye rør eller strømpeforing. Metoden nevnes som spesielt aktuell i Norges åtte middelalderbyer.
  • Rørpressing i løsmasser som innebærer å presse et varerør mellom to punkter og legge inn ønsket type rør.
  • Styrt boring i løsmasser. Fleksibel metode som gjør det mulig å bore vertikalt, horisontalt og i kurver i lange strekk.

Lang erfaring med rørprosjekter i kulturminneområder
Gjennom mange år har Olimb utført en lang rekke oppdrag med rørfornying og boring i kulturminneområder og middelalderbyer. I tillegg til å være mer skånsomme, er våre løsninger i mange tilfeller betydelig kostnadsbesparende når nye rør skal etableres eller fornyes i slike områder.

Olimb Rørfornying har blant annet utført rørfornying under selveste Nidarosdomen, Norges nasjonalhelligdom, og under gågata i UNESCO-byen Røros.

Rørfornying Røros
Rørfornying ble løsningen da en avløpsledning under gågata i Røros trengte rehabilitering.

Olimb Anlegg kan vise til en lang rekke små og store boreoppdrag der hensynet til historien har vært premissgivende. Blant annet styrt boring i kulturlandskapet rundt Elingaard Herregård i Onsøy og – ikke minst – de mange oppdragene med boring og tunnelering i et av tidenes største VA-prosjekter, Midgardsormen i Oslo, som pågikk i mange år under selve kjernen i middelalderbyen.

LES OGSÅ: Midgardsormen offisielt åpnet

Oppdrag som innebærer ekstra hensyn til kulturarv og historie kan være krevende. Riksantikvarenes veileder vil derfor være et nyttig verktøy for alle som jobber med nedgravde rør, kabler og ledninger.