Vann og avløp har også sin eldrebølge

08.12.12: Salgssjef i Olimb Rørfornying AS, Svein Rune Myhre, er glad for det fokus SINTEF Byggforsk og en rekke andre fagmiljøer har på VA-nettet. Dersom hele det norske VA-ledningsnettet skulle byttes ut på en gang ville det kostet over 500 milliarder kroner. På grunn av de store verdiene VA-nettet representerer, er det viktig å skifte ut de rette ledningene til rett tid med riktig metode.  
Av Odd Borgestrand 7. desember 2012

Han mener det er viktig at forskerne arbeider videre med utvikling og anvendelse av metoder for en kunnskapsbasert fornyelsesplanlegging av vann og avløpsnett.

SINTEF Byggforsk, har levert en faglig artikkel om eldrebølgen innen vann og avløp i siste utgave av Byggeindustrien.

Salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre, konstaterer at eldrebølgen har nådd VA-sektoren med full kraft.

 

Økt fokus

-Også media har et økt fokus på foreldelsesprosessen og det er viktig at vi som fagfolk gir korrekt og kunnskapsbasert informasjon nettopp med tanke på riktig satsing innen fornying av VA-ledningsnettet, sier Svein Rune Myhre til Rehab Nytt.

Forbrukerne merker fort når det oppstår lekkasje i vannledningensnettet og det oppstår stadig flere brudd rundt om i landet.

Ulike aktører i VA-bransjen må stadig rykke ut på grunn av lekkasjer. På avløpssiden oppstår utlekking av avløpsvann til nærliggende vassdrag, og ledninger kollapser med fare for oversvømmelse i kjellere. Klimaendringene vil sette særlig avløpsnettet på prøve, og en av konklusjonene som klimatilpasningsutvalget kom med for to år siden, fortsetter Myhre.

Olimb Rørfornying (les om rørfornying og vann her) har stor oppdragsmengde både fra offentlige og private for å fornye ledninger som har gjort jobben sin enten de er 40 elle 100 år gamle. Kvaliteten på ledningsnettet varierer voldsomt, men vi ser at ledninger som ble lagt på 70-tallet er spesielt sårbare.

En rekke kommuner er opptatt av å fornye sitt ledningsnett på en effektiv og rimelig måte, og vi registrer at mange spør om fornying med gravefrie metoder, opplyser Myhre videre.

Seniorforsker innen Vann og avløp ved SINTEF Byggforsk, Jon Rostum, hevder at det norske avløpsnettet har et ”tilpasningsunderskudd” med hensyn til vedlikehold. Tilsvarende konkusjon hadde rapporten fra RIF fra 2010 som estimerte etterslepet på vedlikehold av vann og avløpsledninger til 110 milliarder kroner.

 

Vil ta 100 år

I dag ligger ledningsfornyelsen på under èn prosent, og dermed vil det ta mer enn 100 år å fornye vann og avløpsnettet i Norge. Dette er velkjent i bransjen. Samtidig er det viktig at fornyelsen må skje der det har størst hensikt, understreker Myhre.

Han er enig med forskerne i SINTEF Byggforsk at det blir for enkelt å kaste ut ønske om en årlig fornyelse på to prosent. Det er en for enkel og unyansert tilnærming å foreslå en slik gjennomsnittlig fornyelse.

SINTEF Byggforsk peker på at noen kommuner har et gammelt ledningsnett, mens andre kommuner har et nyere nett. Det kan også være store forskjeller innad i samme kommune avhengig av rørmateriale, grunnforhold, belastning etc. Alder på ledning er ikke egnet som det eneste kriteriet for å fastsette behovet for fornyelse. VA-ledningsnettet fortjener et videre perspektiv.

Det som bekymrer prosjektmedarbeidere hos Olimb er mangel på oversikt i en rekke norske kommuner. Manglende opplysninger om hvor rørene befinner seg og når de ble lagt er et stadig tilbakevendende tema.  Når rørene først er lokalisert er en rørinspeksjon sterkt å anbefale før man går i gang med oppgraving eller rørfonying med NoDig metoder, sier Myhre med et smil.

Myhre er mest bekymret for de mindre kommunene som har begrensede ressurser til å foreta rørinspeksjon. De store kommunene har både ressurser og personell for dette.

Uavhengig av hvor omfattende analysene utføres, må en del basisinformasjon være tilgjengelig

for å kunne foreta riktige analyser av fornyingsbehovet. Basert på kunnskap om ledningenes tilstand og de konsekvenser en eventuell svikt av ledningen vil kunne få, kan fornyingsbehovet estimeres. Ledningene med størst behov for fornyelse bør fornyes først, understreker forskerne i SINTEF Byggforsk og entreprenørfirmaet Olimb deler denne oppfatningen, sier Svein Rune Myhre.

 

Eldrebølgen

SINTEF Byggforsk slår fast at dersom man ikke gjennomfører de nødvendige analyser og følgelig ikke skifter ut de ledningene som har størst behov for fornyelse, er det stor fare for at eldrebølgen også kommer når det gjelder VA-ledninger.

Det faktum at mange VA-verk også står foran en eldrebølge på personellsiden ved at mange dyktige VA-ingeniører snart pensjonerer seg, gjør ikke situasjonen noe bedre. Det er viktig at kunnskapen som disse ressurspersonene besitter blir tatt vare på og brukt i fornyelsesplanlegging av den kritiske infrastrukturen vann og avløp, heter det i fagrapporten fra SINTEF Byggforsk.

-VA ingeniører er en mangelvare og stillinger står delvis ubemannet i en rekke kommuner. Jeg ser derfor en stor fare for at arbeid med ledningsnett blir bortprioritert, og det vil jeg karakterisere som en tikkende bombe, sier Svein Rune Myhre til slutt.