Offentlig vann

Vannledningsnettet i Norge har en høy lekkasjeprosent, som varierer fra 20 til 50 prosent.

Våre metoder for rørfornying av vannledninger er limt, armert foring, slange, tett-tilsluttet rør eller rørinnføring (inntrekking). Se NS 3420 kapittel UY.

LIMT ARMERT FORING
Strømperenovering har i mange år vært brukt til renovering av rør i avløpssystemer, men NoDig teknologien er i konstant utvikling og kan tilby flere rørfornyingssystemer som er godkjent for drikkevann. Utvikling av en armert foring til rørfornying av offentlige drikkevannsledninger, uten oppgraving, har vært en visjon og en drøm i VA-bransjen i en årrekke. Dette systemet er nå tatt i bruk. Med en enkel og gravefri fornyingsmetode uten oppgraving av anboringer og trekkegroper, kan fornyelsestakten på ledningsnettet økes og vi oppnår en vesentlig lekkasjereduksjon i løpet av relativt kort tid. Senere påkobling til ledningen kan utføres av rørlegger uten bruk av spesialverktøy/deler. Dette medfører minimale inngrep og livet kan gå som normalt i et boligfelt eller ved trafikkerte veier.

INNLEDENDE ARBEIDER
Ved fornyelse av en vannledning med limt armert foring må alle aktuelle abonnenter få provisorisk vanntilførsel, såkalt provann. Kumgods blir deretter demontert, og den aktuelle ledningen blir høytrykksspylt og renset. Deretter foretas innmåling av lengder, dimensjoner og antall anboringer. Rørinspeksjonen er også viktig for å kontrollere at røret er tørt og godt rengjort. Samtlige anboringer blir nå renset og plugget før foringen monteres.

INSTALLERING
Foringen blir først impregnert med et tokomponent limprodukt, eksempelvis epoksy eller SMP polymer. Foringen vrenges inn i eksisterende rør. Etter utherding kappes foring i start og endeavslutning og endekoblinger monteres. Det benyttes en liten robot for å skjære opp til anboringene. Foringene leveres i diameter fra 100 til 300 mm, med lengder på inntil 200 meter pr installasjon. Foringen monteres fra kum til kum og det kan dermed etableres nye ledningsstrekk på flere kilometer uten oppgraving ved anboringer.

Vår foring er produsert av polyestergarn som blir helvevd i sirkulære og langsgående mønster. Dette danner en helkontunelig vev som står for styrke både i lengde og sirkulært. Sprengtrykk på lineren uten støtte er på 10 – 13 bar. Veven blir belagt med en polymer belegg på den en siden, PE eller polyuretan. Eksisterende ledning kan av opptil 30 grader bend.

SLANGE
For å benytte armert foring uten lim til fornying av vannledninger må det eksisterende røret være sterkt nok til å tåle det utvendige trykket og kan ikke ha anboringer tilknyttet ledningen. Den armerte foringen blir i vesentlig grad benyttet i ulike trykksystemer og står dermed under konstant trykk. En armert foring har ingen ringstivhet, men med denne metoden må det gamle røret være sterkt nok til å tåle den ytre belastningen.

INSTALLERING
Installering med løs armert foring blir utført med inntrekking eller innvrenging med trykk. Her benyttes en vinsj med en svivel. Det vil si at vaieren kan gå rundt uten at slangen kan dreie rundt. I teorien er det ingen begrensning verken på diameter eller lengder. I hver ende avforingen blir det montert tilpassede koblinger.

LEVETIDSFORLENGELSE
Bruk av armerte foringer er i realiteten en levetidsforlengelse for eksisterende rør. I tillegg til forlenget levetid, stanses også videre innvendig tæring i rørene. Der det eksiterende røret er av svært dårlig kvalitet eller har større hull med innlekkasje, må det gjøres forberedende tiltak i form av punktutbedring, eller eventuelt benytte metoden tett-tilsluttet rør. Armert limt foring er et reelt alternativ ved fornying av stålrør og støpejernsrør. Vedheft og delaminering på eternittrør er en utfordring. Derfor bør løs armert foring eller andre rørfornyingsmetoder benyttes på denne typen rør.

SLUTTDOKUMENTASJON
Rørinspeksjon er også aktuelt ved bruk av metodene tillimt, armert5 foring og tett-tilsluttet rør. Trykkprøving utføres i henhold til aktuell trykk-klasse.

MILJØASPEKTET
Ved denne type ledningsfornyelse av vannledningsnettet kan følgende noteres i miljøregnskapet:

 • Redusert eller ingen nedstenging av veinett
  Lavere utslipp. Bærekraftig løsning.
 • Kostnadseffektivt
 • 3-4 dagers utførelse for 200 meter rørfornying i anleggsperioden
  Ingen graving for kommunen ved anboringer
 • Flere dimensjoner for vann, fra 100 til 500 mm (100 – 300 mm ved tillimt foring).
  Godkjent løsning for mindre dimensjoner og forgreninger
 • Testet og godkjent
 • Dokumentert smak- og luktfri
  Anbefalt av Folkehelseinstituttet og NIVA

FAKTA
Produkter som kommer i kontakt med drikkevann skal være vurdert av Folkehelseinstituttet/mattillsynet, som akseptable materialer til bruk i kontakt med drikkevann.

TIPS OG RÅD
Der det er mange anboringer på et ledningstrekk er bruk av limt armert foring en rask og økonomisk gunstig metode.