Offentlig avløp

Olimb utførte den første rørfornying i 1977 i Oslo. Dette røret fungerer utmerket den dag i dag. Siden den gang har Olimb rørfornyet nesten èn million meter offentlige rør.

Olimb utførte den første rørfornying i 1977 i Oslo. Siden den gang har Olimb rørfornyet nesten èn million meter offentlige rør. Olimb har montert foringer i diametre fra 50 til 2200 mm. Våre operatører er anerkjent for sin lange erfaring og høye kompetanse blant landets offentlige ledningseiere, enten det er kommuner eller interkommunale selskaper. Med en egen avdeling for produktutvikling er vi stadig i utvikling og kan utføre stadig mer avanserte installasjoner.

STRØMPERENOVERING
Dette er den mest utbredte metoden for fornying av eksisterende avløpsledninger uten graving. Dette er systemet som har muligheten til å fornye ledningsnettet hundre prosent uten graving. 40 år etter starten i Norge er grunnprinsippet det samme, men metodene er videreutviklet. En strømpe er produsert enten i filt eller glasfiber, men kan også være en kombinasjon av disse materialene. Strømpa blir mettet med et flytende plaststoff, enten epoxy, polyester eller vinylester før det føres inn i eksisterende rør. Utherdingen skjer etter at strømpa er installert i ledningen.

ANVENDELSESOMRÅDE
Både filtstrømpe og glassfiberforing kan benyttes for rehabilitering av overvanns- spillvanns- og fellesledninger. Store deler av det som fornyes i dag er av betong, glaserte teglrør eller første generasjon av PVC-rør fra midten av 1970-tallet. Tilstanden på rørene er ulik. På en betongledning ser man at rørene er slitt eller tæret. Åpne skjøter og skjøter uten pakning er svært vanlig. Det forårsaker både inn- og utlekk. Spillvannsledninger gir også gode vekstvilkår for busker og trær, som henter næring fra kloakken. Dermed må nettopp røtter ofte kuttes før man får rengjort rør som skal fornyes. Det er vanlig å dimensjonere en foring som et selvstendig rør og ikke ta hensyn til reststyrken i eksisterende rør.

MULIGHETER OG BEGRENSNINGER
Med en strømpeforing kan lange ledningsstrekk renoveres direkte fra kum. Eneste krav til kummen er at den har en åpen renne i bunnen og at det er fysisk mulig å komme ned til renna. Ved avslutningen av ledningsstrekket er det mulig med blind ende avslutning dersom det ikke tilkomstmuligheter. Metoden gjør det mulig å fornye rør med retningsendringer opp til 90 grader, som kan være aktuelt for industri og offshore. Når det gjelder dimensjonsendringer blir strømpene skreddersydd til det behovet man måtte ha for det enkelte rørstrekk.

Begrensningen for gravefri rørfornying er dersom et rør er kollapset eller deformasjonene er så store at det ikke har kapasitet til å føre vann gjennom røret. Ovaliteten på ledningen må også vurderes. Dersom den er svært oval bør strømpeforingen forsterkes. Det kan også være aktuelt med punktoppgraving for å utbedre ovalitet, svanker, kollapser eller andre hindringer. Det er mulig å kombinere NoDig og graving på et strekk.
Andre begrensninger kan være når det er behov for oppdimensjonering. En ledning kan imidlertid ha god funksjonalitet selv om det er oppstått en svanke. Det blir bedre selvrens ved rørfornying på grunn av glattheten i det nye røret.

FORUNDERSØKELSER
Kartgrunnlag fra kommunen, der ledningsnettet er tegnet inn sammen med kumbilder, er et godt og viktig grunnlag. En rørinspeksjon for å kartlegge situasjonen er en klar fordel med tanke på prissetting av et oppdrag. Entreprenøren må uansett foreta inspeksjon som en del av sitt forberedende arbeid. Her handler det om tilstand, dimensjoner, overganger, innmåling av grenrør, ledningsfall, ulike kumtyper og en rekke andre viktige forhold som entreprenøren må ta ansvar for. Under innmåling vil alle forhold bli avdekket. Tiltak på ledningen kan være spyling av røtter og rensing av bunnsedimenter. På en avløpsledning kan rørinspeksjon utføres selv om ledningen er i drift.

FORARBEID
Når forundersøkelsen er gjennomført blir alle hindringer i eksisterende rør fjernet. Alt som stikker inn i rørtverrsnittet fjernes enten gjennom spyling eller ved bruk av en robot med fres og kamera.Innmåling skjer med et kamera for nøyaktig stedsangivelse av grenrør, dimensjonsendringer eller andre elementer som er viktig for en vellykket rørfornying. Ved hjelp av satellittkameraer kan man fra hovedledningen, også foreta undersøkelser av tilstanden et stykke inn i stikkledningen.

INSTALLASJONEN
Foringen, med eventuelle dimensjonsoverganger, blir målt og skreddersydd for det aktuelle oppdraget. Foringen blir vætet før den kjøres til anleggsstedet. Foringen blir dimensjonert i henhold til kundens krav og med VA-Miljøblad nr 91 som en norm. Normal-dimensjoner for et offentlig avløpsrør ligger i området 150 mm til 380 mm. I forbindelse med selve installasjonen blir det aktuelle ledningsstrekket satt ut av drift i kortere perioder. Det etableres en midlertid overpumping for det aktuelle ledningstrekket. Ved bruk av filtforing blir denne vrengt inn i eksisterende rør mens en glassfiberforing oftest blir trukket inn.

UTHERDING

Når foringen er vrengt inn og har foldet seg ut mot eksisterende rørvegg starter utherdingen. For en filtstrømpe betyr det at denne enten fylles med varmt vann eller tilføres steam opp til en bestemt temperatur. Temperaturen blir logget inne i foringen under hele prosessen, men også mellom foringen og det eksisterende røret. Dette for å kontrollere at nødvendig temperatur blir oppnådd. For glassfiberforinger benyttes et lystog med UV-lys til utherding av foringen. Lystoget trekkes saktes gjennom det nye røret i et kontrollert tempo. Alt overvåkes digitalt.

Når foringen er ferdig herdet blir grenrørene frest opp og slipt pent ved hjelp av en robot. Dette er et fjernstyrt håndarbeid. Påkoblingspunktene kan forsterkes ved hjelp av en såkalt hatteløsning. Det benyttes en robot med kamera som vrenger inn en strømpe i hatteform i lengder fra 10 til 30 cm for å forsterke påkoblingspunktet.

MONTERING AV LANGE LENGDER
Våre metoder gjør at vi kan montere lengder på inntil 450 meter.

AVSLUTTENDE ARBEIDER
Kumarbeider omtales i eget kapittel, men tilpasning inn mot kummene er også viktig. Her er det stor fare for lekkasjer og kloakkstopp dersom tilpasningen ikke er god nok. Rørinspeksjon er imidlertid en viktig del av sluttdokumentasjonen. Gjennom denne inspeksjonen oppdages eventuelle feil i installasjonsprosessen. Det kan være fornuftig å ta ut en prøve av foringen som sendes til testing for kontroll av sluttresultat. En rørinspeksjon med rapport av ledningen og hatter skal overleveres til oppdragsgiver. Det er pr i dag ingen pålagt tredjeparts kontroll ved rørfornying. Dette har flere aktører etterlyst. Et nytt rør skal, etter bransjens eget ønske, holde i 100 år. Ved bruk i industri der ledningen utsettes for et aggressivt miljø, kan levetiden variere utfra hvilke stoffer som slippes ut og ved høye temperaturer. Her må det ofte velges spesielt egnede resiner.

FAKTA
Store deler av rør som fornyes i dag er av betong, glaserte teglrør eller første generasjon PVC-rør fra midten av 1970-tallet.

TIPS OG RÅD
Rørinspeksjon er «ferskvare». En ett år gammel inspeksjon kan gi et feilaktig bilde av tilstanden i et rør. Det er vanlig å dimensjonere en foring som et selvstendig rør og ikke ta hensyn til reststyrken i eksisterende rør.

HUSK PÅ
Rørfornying gir en økonomisk og miljømessig gevinst, med minimal forstyrrelse av infrastruktur og for abonnenter.