Næringsbygg

Med vår lange erfaring, SINTEF Teknisk Godkjenning, egen avdeling for produktutvikling, samt gode referanser nøler vi ikke med å hevde at vi er landets ledende leverandør av rørfornying i offentlige bygg.

Med vår lange erfaring, SINTEF Teknisk Godkjenning, egen avdeling for produktutvikling, samt gode referanser nøler vi ikke med å hevde at vi er landets ledende leverandør av rørfornying i offentlige bygg.
Rørfornying innvendig i bygninger er en prosess som er sammensatt av mange ulike installasjoner. En trygg leveranse på dette område krever et sett av utstyr og produkter som gir et optimalt sluttresultat. Utstyr, kompetanse og det nødvendige produktspekter gir ikke bare et bedre sluttprodukt, men det begrenser også inngripen i bygningsmassen.

Myndighetskravet til en bygning, TEK 10 og Byggebransjens våtromsnorm står sentralt når det gjelder rørfornying innvendig og under bygninger. Det er klare normer i forhold til materialer og metoder som må benyttes for å oppnå godkjente resultater.
Forskriften TEK 10 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

BYGGEBRANSJENS VÅTROMSNORM (BVN),
BVN er ment som et oppslagsverk for alle som er involvert i arbeid med våtrom; det vil si tiltakshaver, prosjekterende, utførende og kontrollerende. BVN angir krav til materialer og produkter som er vesentlige for våtrom i forbindelse med Teknisk Godkjenning, og er dermed også et verktøy for produsenter av slike materialer eller produkter. I prinsippet er det ingen forskjell på private eller offentlige bygninger. Det er samme myndighetskrav til hvordan rørfornying skal utføres inne i bygninger.

FORUNDERSØKELSER
Erfaringer viser at det sjelden er nedtegnet endringer som er foretatt i rørsystemer i en bygning. Det er derfor helt avgjørende at hele bygningen blir kontrollert og at huseieren får en nøyaktig innmålingsrapport, inkludert 3D bilder, med stammer og grenrør. Her får man en oversikt over nye og gamle rør og tilstanden på de enkelte strekkene. Forundersøkelsen vil gi et godt bilde av hvilke rørstrekk som kan holde i ytterligere 10-20 år. Forutsigbarhet, med minst mulig endringer underveis, er derfor den beste veien å gå.
Det er i dag mange som velger metode uten å ha sjekket rørene. Det er i beste fall å betegne som manglende kunnskap. Det lønner seg å undersøke før man tar en beslutning. Rørnett er ofte unike og bør derfor vurderes individuelt. Valg av metode må være betinget av kvalitetskrav. Deretter kan det tas hensyn til brukernes ønsker, belastninger og ulemper. Metodene velges etter de mulighetene rørnettet gir.

INSTALLASJONSTID
Installasjonstiden og belastningen for brukerne av eiendommen er betydelig mindre ved bruk av rørfornying. Det samme kan sies om belastningen på infrastrukturen i området. I tillegg vil miljøgevinsten være svært stor.
Det eksisterer mange metoder og produkter for rørfornying som går fra tak over bygningen, fra kjøkken, bad WC og sluk, gjennom bygningen, ned under kjellergulvet, og ut under uteareal, frem til offentlig anlegg, for både vann og avløp.
I noen norske byer og i økende grad områder i Europa, er det kun lov å grave for utbedring av rør, når rørfornying ikke lar seg gjennomføre.
Når vi kommer under og inn i bygningen er besparelsene normalt enda større. Å pigge opp kjellergulv/badegulv, rive vegger og bryte brannceller er bare unntaksvis nødvendig, når rørfornying benyttes som metode. Vann og avløp er to ulike operasjoner. Her fokuserer først og fremst på rørfornying av avløpsrør. Ved spørsmål om rørfornying av trykkvannsledninger anbefaler vi at en seriøs aktør i rørfornyingsbransjen kontaktes, da det er mye nytt som skjer i dette markedet. Nye erfaringer med disse produktene er viktige i beslutningsprosessen. Vær nøye med at produkter som skal benyttes i drikkevannsledninger har de nødvendige godkjenninger fra offentlige myndigheter.

STENGE ANLEGGET
Å stenge for vann og avløp i en bygning i lengre eller kortere perioder, skal normalt ikke være nødvendig. Dette er en av de viktige gevinstene.

SLIK GJØR VI DET
Først renses rørene, for å fjerne alle rustfragmenter og forstenet masse. Røret blir da glatt på innsiden, og får tilbake sin opprinnelige dimensjon. Når rensingen er utført, etableres et nytt rør på innsiden av det gamle røret.Røret fornyes enten med en strømpeforing eller ved påføring av et armert poly-belegg. Alle røroverganger og påkoblinger rørfornyes. Det gamle røret blir brukt som føringsvei for det nye røret. Sluket blir også renset og fornyet.

TEKNISK GODKJENNING (TG)
Dersom du benytter en entreprenør som har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk kan du være trygg på at anlegget holder de krav og spesifikasjoner som dagens marked krever, både i myndighetskrav, TEK 10, og Byggebransjens våtromsnorm. Når man rehabiliterer en så viktig bygningsdel som avløpsnettet er dette av vital betydning for bygget. Når et prosjekt er overlevert skal kunden ha en trygghet på at avløpsnettet i en bygning er 100 prosent rehabilitert.