Styrt boring

Styrt boring i løsmasser muliggjør etablering av nye rør uten graving. Metoden blir mer og mer utbredt, både fordi den er miljøvennlig og anvendelig.

Styrt boring i løsmasser muliggjør etablering av nye rør uten graving. Metoden blir mer og mer utbredt, både fordi den er miljøvennlig og anvendelig. Styrt boring kan benyttes under veier, jernbane, bygninger, elver, ilandføring av sjøledninger, hage- og parkområder, dyrket mark, våtmarksområder, kvikkleire-områder, og store dyp. Ved boring i løsmasser etableres et nytt medierør direkte i urørte områder.

Metoden benyttes for framføring av overvann- spillvann- og vannrør, samt varerør, kabeltrekkerør, og pumpeledninger i alt fra bykjerne og tett bebyggelse, til spredt bebyggelse. Styrt boring er egnet for PE-rør, stålrør, og generelt strekkfaste rør med strekkfaste skjøter. Skal det benyttes PVC-rør eller rør uten strekkfaste skjøter, må de legges i varerør.

FORUNDERSØKELSER
Før oppstart er det viktig å få oversikt over eksisterende grunnforhold, enten fra tilgjengelig geologisk kartgrunnlag og/eller fra en geoteknisk undersøkelse spesielt for det aktuelle prosjektet. Det er vanlig å gjennomføre grunnundersøkelser i større prosjekter, spesielt der det råder usikkerhet om lagdelinger og grunnens generelle substans. Konsekvensen av et evt. avbrutt prosjekt bør også med i vurderingen før beslutning tas om gjennomføring av grunnundersøkelser. Normalt er slike undersøkelser en god investering før et boreprosjekt starter opp. Dersom rørene skal ha en funksjon som eksempelvis varerør for trykkrør, er kravet til nøyaktige forundersøkelser mindre viktig. Det holder ofte med små stikkprøver og lokal kjennskap. Ved selvfallsledninger og lite fall, mindre enn 15 promille, bør systematiske grunnundersøkelser gjennomføres. Dette for å få kunnskap om eventuelle lagdelinger og masse-endringer. I enkelte tilfeller hvor grunnforholdene er utfordrende, kan det også gjennomføres prøveboring med pilotstreng. Ved en slik undersøkelse får man kunnskap om grunnforholdene i hele traseen.

KAPASITET
Standard rørdimensjoner for styrt boring er fra32mm til 1200mm. Dimensjoner fra og med 1400millimeter er spesial bestilling. Borelengdene kan være alt fra noen få meter under en vei eller en hage til borelengder opp mot 1000 meter. Boreprosjektene varierer i størrelse –fra enkle dagsjobber, til større kompliserte prosjekter med store krav til presisjon. Det er mulig å bore både horisontalt og vertikalt, med og uten varerør. Boring i kurve er avhengig av grunnforhold, riggstørrelse, samt rørmateriale og rørdimensjon. Det kan bores både i horisontal- og vertikal kurve.

SLIK GJØR VI DET
Metoden går ut på å styre en borestang, som kalles en pilot, fra boremaskin ned gjennom trekkegrop, videre gjennom prosjektert trasè, og inn i inntrekkingsgrop for rør. Deretter monteres rymmekrone og medierør, som trekkes tilbake til trekkegropa. Borestang kan styres med varierende fall og retning ved hjelp av peileutstyr. Rymmer kan ikke peiles ved tilbaketrekking. Krav til nøyaktighet avhenger av type ledning som etableres. Som hovedregel er det ønskelig med minimum 15 promille fall ved installasjon av selvfallsledninger, for å unngå svanker ved mindre avvik. Større minimumsfall kan være nødvendig, avhengig av grunnforholdene.

  • Boremaskin og øvrig utstyr plasseres oppe på bakken, men om nødvendig kan boremaskinen også plasseres i trekke-grop/spunt-grop eller sjakter.
  • Det er mest hensiktsmessig å plassere riggen på det høyeste punktet.
  • Ansettes lengde er avstand mellom boremaskin og prosjektert rør-ende. (Henviser til figur-ansett)
  • Piloten kobles på, og man etablerer borestreng i prosjektert linje.
  • Retning, fall, og dybde peiles inn med digitalt peileutstyr via signaler fra sonde inne i piloten, og opp til en mottaker inne i maskinen. Da kan man hele tiden kontrollere og styre piloten dit man ønsker.
  • Tilbaketrekking av medierør utføres med påmontert rymmekrone.
  • Det tilføres spylevann gjennom rymmekrone for å drive boreslammet ut langs med røret.
  • Spylevann er tilsatt noe bentonitt.
  • Når røret er trukket gjennom grunnen, og frem til trekkegrop/boremaskin, kobles rymmekronen og røret av.
  • Det kan også bores uten bruk av groper. Da kjøres piloten helt ut av bakken, og røret trekkes helt tilbake til boremaskinen over bakkenivå. Rødender undergraves og senkes ned på ønsket nivå.

HINDRINGER
Hindringer er ofte ukjent, både type og omfang. Forsering av hindringer vurderes og løses ut fra tidligere erfaringer. Ved enkelte hindringer kan borestangen trekkes tilbake, og styres utenom den aktuelle hindringen. Der dette ikke er mulig, må man trekke stangen helt tilbake, og sette an på nytt, eller endre trasèvalg. Løpende borelogg blir registrert. Parametere som trekkekrefter, rotasjonshastighet, dreiemoment, tidsforbruk per boremeter/streng, dybde, retning og fall logges kontinuerlig.

RIGGPLASS
Plassbehovet vurderes ut fra hvert enkelt oppdrag. De mindre riggene krever ca 4 x 9 m + plass for en 20 fots container i tilknytning til riggen. De større riggene krever normalt: 7 x 15 m + plass for to 20 fots containere i tilknytning til riggen. Tilgang til vann er en viktig faktor for gjennomføringen, og det er dermed en stor fordel med tilgang til brannvannsutak fra kommunalt nett. Container (blandeverk for bentonittslurry) og boremaskin, er noe fleksibelt i forhold til plassering av hverandre. Det må være tilstrekkelig plass for sveising av rør i hel lengde, før inntrekning.

ANSETT
Boreriggen står normalt oppe på terrenget. Det må bores fra rigg og ned til ei grop som utgjør startpunkt for ledningen. Dette er normalt ca. 20-30 meter ved de små riggene, og opp mot 50 meter for de største riggene.

NOEN AV FORDELENE Ved å benytte styrt boring kan man etablere rør med små terrenginngrep i store dybder og med vanskelig grunnforhold. Det kan være kvikk-leire eller svært bløte masser og myromårder som ellers ville være vanskelig tilgjengelig. Områder som krever spesielle miljøhensyn kan også forseres på en skånsom måte. Metoden gir en god total-økonomi og et godt miljøregnskap. Med styrt boring blir det en betydelig kortere gjennomføringstid i forhold til konvensjonell graving

FAKTA
Styrt boring kan benyttes under veier, jernbane, bygninger, elver, ilandføring av sjøledninger, hage- og parkområder, dyrket mark, våtmarksområde, kvikkleire-områder, og store dyp.

TIPS OG RÅD
Før oppstart er det viktig å ha god oversikt over eksiterende grunnforhold. Det er ledningseier somnormalt har ansvaret for å fremskaffe denne oversikten.

HUSK PÅ
Med styrt boring blir det en betydelig kortere gjennomføringstid i forhold til konvensjonell graving