Rørpressing

Ved rørpressing benyttes som regel stål varerør fra 219mm og opp til 1220mm, men det trykkes også 1420mm og 1600mm. Presselengde er normalt opp til 60 meter.

Ved rørpressing benyttes som regel stål varerør fra 219mm og opp til 1220mm, men det trykkes også 1420mm og 1600mm. Presselengde er normalt opp til 60 meter. Med denne metoden presses rørene inn samtidig som massene innvendig i røret skrus ut ved hjelp av en naver. Stålrør sveises på etter hvert som rørene presses inn og masser heises ut av pressegropa.

Ved eventuelle hindringer i grunnen, kan man gå inn og fjerne hindringen fra innsiden av røret. Dette gjøres bare på dimensjoner fra 1016mm og oppover. Dersom det oppstår enkle hindringer er det mulig å gå ned til 800mm.

FORUNDERSØKELSER
Før oppstart er det viktig å ha et innblikk i eksisterende grunnforhold. Det kan hentes inn ved geoteknisk undersøkelse, eksisterende geologisk kartgrunnlag eller annet. Ved oppgraving av pressegroper vil massene gi gode indikasjoner på grunnforholdene. Kvaliteten på røret som benyttes må tilpasses formålet og beliggenhet. Det kan være forskjellige krav til for eksempel veier og jernbane, samt rørets levetid. Ved selvfalls-ledninger og lite fall, i dette tilfellet mindre enn 10 promille, er det spesielt viktig å innhente god kunnskap om grunnforhold, og eventuelle lagdelinger og masse-endringer. Rørpressing kan utføres i sand, leire, silt og morenemasser.Masser bestående av sprengstein eller knuste masser er ikke egnet for metoden.

BRUKSOMRÅDER
Rørpressing kan benyttes under veier, jernbane, flyplasser, bygninger, elver, hage- og parkområder. Arbeidene kan utføres uten trafikkavstengning eller togstopp. Rørpressing benyttes for overvann- spillvann- og vannrør, samt varerør, kabelgjennomføringer, og pumpeledninger i alt fra bykjerne og tett bebyggelse, til spredt bebyggelse. Ved denne metoden må stålrør benyttes. Skal det benyttes rør av annet materiale, må det først bores varerør i stål.

SLIK GJØR VI DET
Metoden går ut på å presse et stål varerør mellom to punkter, i en ønsket trasè. Riggen heises ned i en pressegrop og plasseres ca. 40cm under underkant rør som skal bores. Ved dype pressegroper er det viktig at gropene sikres. Riggen må ha et solid bakspenn å trykke mot. Her er det Newton’s lov som gjelder. «Enhver virkning har alltid og tilsvarende en motvirkning, eller den gjensidige påvirkning av to legemer på hverandre er alltid lik, og motsatt rettet.»
Andre viktige momenter:

  • Bunn på pressegrop på være avrettet og stabil.
  • Oppstilling og innstilling av maskin i forhold til fall og retning. Avvik innenfor èn prosent av presselengde.
  • Rørpressingen utføres ved at stålrør blir presset inn i massene, samtidig som massene skrus ut.
  • Metoden er ikke styrbar på grunn av stive stålrør.
  • Skjøter hel-sveises.
  • Enkeltkontroll av fall medfører stopp, og demontering av utstyr.

HINDRINGER
Hindringer er ofte ukjent både i type og omfang. Hindringer kan bestå av byggerester, betong, spunt, trevirke, annen eksisterende infrastruktur eller blokkstein. Rør kan ikke trekkes ut av bakken. Ytre påkjenninger kan medføre retningsforandring.Løsning til tiltak må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle. Løsning på hindringer vurderes og løses ut i fra tidligere erfaringer.

RIGGPLASS
Plassbehovet vurderes ut ifra hvert enkelt oppdrag. Ved etablering av flere parallelle rør bør lysåpningen mellom rørene være på minimum 0,75 til èn meter. Det må være plass til en gravemaskin for å heise opp massene fra gropen, eventuelt plass for mellomlagring av stålrør.

ANSETT
Det er viktig at maskin og start-rør blir nøyaktig stilt inn. Pressingen er ikke styrbar med stål varerør, og vil kunne påvirkes at ytre påkjenninger som røret kan treffe på underveis. Boregropens lengde er mellom 7,5 og 11 meter, avhengig av hvilken rørdiameter og lengde som skal benyttes. Bredde på grop er cirka 3 meter.

FORDELER VED RØRPRESSING
Det er en egen forskrift med forbud mot graving over vei. I medhold av vegloven § 57, 2. ledd nr. 1 er det forbudt å grave, ta bort masser eller gjøre andre inngrep på eiendomsområdet til offentlig vei uten tillatelse fra veimyndighetene. Dette er et viktig moment når man skal fram med infrastruktur under vei eller jernbane. Åpenbare fordeler i tillegg er:
*Kan utføres på korte lengder
*Ansett nærme kryssingen
*Liten tilrigging / plass
*Rask metode
*Trenger nødvendigvis ikke mottaksgrop
*Ved større dimensjoner, kan fjell sprenges og hindringer fjernes
*Massene skrus ut av varerøret under pressingen

FAKTA
Rørpressing kan benyttes under veier, jernbane, flyplasser, bygninger, elver, hage- og parkområder. Arbeidene kan utføres uten trafikkavstengning eller togstopp.

TIPS OG RÅD
Det er forbudt å grave, ta bort masser eller gjøre andre inngrep på eiendomsområdet til offentlig vei uten tillatelse fra veimyndighetene.

HUSK PÅ
Med rørpressing blir det en betydelig miljøgevinst i forhold til konvensjonell graving.