Styrt boring for fjernvarme under fremtidig kanal

En plan om å gjenåpne en lukket bekk var bakgrunnen for at styrt boring ble benyttet i fjernvarmeutbygging på Holmen i Fredrikstad. For folk i området betydde det også noen færre ulemper i anleggsperioden.
Av Irene Fossen 4. juni 2019
Styrt boring Fredrikstad

I det gamle arbeiderstrøket Holmen i Fredrikstad legges det til rette for fjernvarme som skal forsyne området med varmt tappevann og oppvarming. Den tidligste bebyggelsen her skjedde på 1870-tallet, da de mange sagbrukene gjorde Fredrikstad til «Plankebyen».

Lukket bekk under området

Gjennom både eldre og nyere tider har det blitt lagt mange rør og ledninger i bakken under Holmen-området som gjør graving ekstra utfordrende og tidkrevende.

I tillegg går det en bekk (Veumbekken) i lukket kulvert under Holmegata. Det foreligger planer om at bekken skal åpnes igjen og gjøres til kanal gjennom området. De nye fjernvarmeledningene måtte derfor legges så dypt i bakken at de går godt under eksisterende kulvert og den planlagte kanalen.

Styrt boring i kurve under kulvert

I dette prosjektet skulle det legges tre parallelle rør: To varerør for fjernvarme i dimensjon 500 mm i diameter, og ett rør for kabler med dimensjon Ø200 mm.

Med retningssstyrt boring – også kalt bare styrt boring – var det mulig å bore nye traséer via to groper i Seierstengata og trekke inn rørene i kurve under kulverten og den kryssende Holmegata, en strekning på cirka 130 meter.

Prosjektert kurve styrt boring Holmen Fredrikstad
Linjen merket med gult viser kurven for boringen under kulverten. Det ble boret tre parallelle traséer. Dypeste punkt var nesten 11 meter under bakken.

Alternativ til graving

Siden byggherre Fredrikstad Fjernvarme AS fikk en fastpris på retningsstyrt boring som var akseptabel i forhold til alternativet med graving, ble det besluttet å benytte denne metoden.

Olimb Anlegg AS fikk oppdraget med å gjennomføre boringen for Brødrene Ødegård Maskindrift AS, som er underentreprenør for grunnarbeidet i fjernvarmeprosjektet på Holmen. Totalentreprenør er B.T. Rørsystem AS.

Reduserte ulemper for folk

Som en positiv «bieffekt» av løsningen med styrt boring og inntrekking av rør, kunne trafikken i den travle Holmegata gå uhindret oppå bakken i anleggsperioden. Beboerne i området ble også minimalt berørt av arbeidet, sammenlignet med ulempene ved å grave opp gatene og miljøet rundt husene.

Om metoden styrt boring

Enkelt forklart går (retnings)styrt boring ut på å føre en borstang, kalt pilot, under bakken etter en prosjektert trasé. Under boringen blir piloten peilet inn av en kontrollør oppe på bakken som følger nøye med via instrumenter og sikrer at boringen følger den prosjekterte linjen. Det er mulig å bore i både horisontal og vertikal kurve.

Styrt boring under Holmegata i Fredrikstad
Tilbaketrekking av rør.

Når borstangen kommer ut i motsatt ende, monteres en rymmekrone på stangen. Rymmekronen borer seg tilbake gjennom traseen og trekker samtidig med seg det nye røret tilbake til startpunktet.

Styrt boring benyttes til fremføring av rør i ulike typer løsmasser. Metoden egner seg godt for vanskelige grunnforhold og i prosjekter hvor graving ikke er mulig eller ønskelig. For eksempel under vei, jernbane, hage- og parkområder, elv og dyrket mark. Styrt boring er også svært godt egnet for skånsom boring i områder som er vernet eller krever spesielle miljøhensyn.

LES OGSÅ: Styrt boring og nytt rør ble løsningen på kloakkutslippet i Nidelva

Borelengder varierer fra noen få meter opptil 1000 meter. Standard rørdimensjoner er fra Ø 32 mm til Ø 1200 mm, men det er også mulig å etablere større rør.

Metoden blir mer og mer utbredt, ikke minst på grunn av kort gjennomføringstid. Her kan du lese mer om styrt boring.

Gjennomført etter planen

Olimb Anlegg rigg styrt boring
Olimb Anleggs operatører foran riggen som ble brukt til å bore traséer for fjernvarmerør under Holmen-området i Fredrikstad.

Olimb Anleggs operatører Robert Matheson og Tobias Ek Iversen forteller at den største utfordringen i dette oppdraget var å peile pilotboringen, på grunn av eksisterende ledninger i bakken som forstyrret signalene til peileinstrumentene. Utover dette forløp arbeidet som planlagt.

Fjernvarmeutbyggingen på Holmen pågår frem til august 2019.

LES OGSÅ: Boret gjennom søppelfjell