Nye muligheter i ledningsnettet

15.09.15: Olimb Group vurderer Vannklyngen som arena for utvikling og markedsrespons av ny teknologi.
Av Odd Borgestrand 15. september 2015

Vi har eksempler på teknologi som langt på vei er på plass. Vi ønsker å se om det er mindre risiko og flere fordeler ved å benytte Vannklyngen til utvikling av noen enkeltprodukter, forklarer CEO i Olimb Group, CC Sibbern overfor Rehab Nytt.Sibbern mener ny teknologi innen eget fagfelt (NoDig) kan bidra til utvikling av spennende produkter for en rekke ulike bransjer som jobber med vann eller væsker. I Vannklyngen ble det etterspurt hva som skal til for at en slik klynge kan være et optimalt arnested.

Olimb er i dialog
med flere partnere som ser på muligheten for å skape spennende produkter primært for vannbransjen, men også for andre bransjer.
-Vi er på mange arenaer, og nå ønsker vi rett og slett å teste ut om Vannklyngen kan fungere som en klynge for innovasjon. Det er årsaken til at vi er blitt medlemmer, sier en åpenhjertig CC Sibbern. Han tok i dag tok med seg selskapets nøkkelpersonell innenfor forskning og utvikling.
-Men bør ikke ny teknologi ligge innen kjerneområdet for Olimb?
-I dag er ikke alt nødvendigvis innenfor vårt kjerneområde, men vi er åpne for innovasjon og gode løsninger som kan føre til et større marked eller knoppskyting for våre selskaper og våre partnere, sier Sibbern.

-Det er for svakt fokus på innovativ anskaffelse
og på innovative løsninger i ledelsen i norske kommuner. Bare fem prosent av kommunene har testet innovative offentlige anskaffelser. Tilsvarende tall for statlige etater er 10 prosent.
Det mener prosjektleder Tore Andre Sines i Leverandørutvekslingsprogrammet. Under Tenketank-møtet i regi av Vannklyngen og Næringslivets Hovedorganisasjon i Oslo i dag sa han at det nettopp er ledelse i norske kommuner som sitter med nøkkelen til innovative løsninger i kommunal sektor.
En av utfordringene er at kommunene glimrer med sitt fravær når det inviteres til innovative møter, som tilfellet var i dag. Bare fire kommuner var representert, hvorav tre av dem var invitert som foredragsholdere.   Styreleder i Vannklyngen, Erland Buøen, innrømmet overfor Rehab Nytt at kommunenes lunkne holdning til innovative offentlige anskaffelser var skuffende.
-Det er liten vilje til risiko i det offentlige, og det er ledelsen som må beslutte at anskaffelser skal brukes som et strategisk verktøy for å understøtte kommunenes mål. Det må være mål og målstruktur, og kommunens ledergrupper må begynne å måle hverandre på innovasjon. Bergen og Oslo er de to kommunene som er lokomotiver her, men bare innenfor begrensede områder.

Alle som arbeider med innkjøp vet at det må bygges opp samhandlingsrutiner i kommunene for å diskutere tverrfaglige løsninger. Det handler om å bygge en innovasjonskultur i offentlig sektor, slo Tore Andre Sines fast.

Tromsø i støtet
Jan Stenersen, konstituert leder for plan og utbygging i Tromsø kommune, slo kraftig tilbake ved å hevde at leverandørene til norsk vannbransje er utrolig sidrumpa og aldri å se ute i kommunene.

-Vi er innovative, vi er energipositive, vi kan vann og avløp, men det er få som vet om det, og det er sjelden vi møter innovative leverandører, hevdet han.
-Jeg har penger, og vi har spennende forskningsprosjekter på gang. Jeg trenger forskere som kan bli med på vår reise videre. Vi er den viktigste miljøbedriften i Tromsø, slo han fast.

Innovative offentlige anskaffelser
var hovedtemaet under dagens konferanse. Om offentlig sektor var fraværende samlet konferansen et femtitalls representanter fra leverandørene til norsk vannbransje.  Vannbransjen omsetter for 16 milliarder kroner i året og det er mange aktører som ønsker at norsk vannbransje skal arbeide smartere i sin hverdag for dermed å få mer ut av hver krone.
Nasjonalt program for leverandørutvikling, er et program som har som målsetting å bidra til dette. Det er Næringslivets Hovedorganisasjon, Kommunenes Sentralforbund og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som står bak Nasjonalt program for leverandørutvikling, et program som vil gå fram til 2019.

Nasjonale møteplasser
Prosjektleder Tore Andre Sines slo fast at innovative anskaffelser tross alt er en del av hverdagen i en rekke statlige og kommunale etater og organisasjoner. Helse, velferd, bygg og anlegg er de mest aktive, mens vannbransjen er en forholdsvis beskjeden aktør foreløpig. Det betyr at potensialet absolutt er tilstede for bransjen.
Nasjonale strategiske møteplasser skal nå etableres rundt om i landet for ulike sektorer. Vannbransjens møteplasser er under utvikling. Leverandørene skal få en møteplass på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i løpet av neste år, lovte Sines.

-Vi må være villig til å tenke nytt og det må bli en god løsning på kombinasjon av pris og kvalitet. Det har i mange sammenhenger vært hevdet at reglene for offentlige anskaffelser har vært et hinder for innovative løsninger, mente styrelederen i Vannklyngen, Erland Buøen.

Under dagens konferanse
ble det gitt eksempler på innovative løsninger og entreprenørenes muligheter for å påvirke utviklingen av bransjen.
Noen aktuelle prosjekter ble også presentert. Bergen Vann arbeider med utvikling av en ubemannet enhet for inspeksjon og rengjøring av tunnelbasseng. Tromsø kommune arbeider med ny teknologi for å lytte opp vannlekkasjer mens Olimb AS presenterte muligheten for å benytte NoDig-teknologi for å bidra til ny driftsfilosofi og styringsmuligheter for ledningsnettet.