Nordisk kamp mot vanntap

09.04.14: Vannorganisasjonene Danva, Norsk Vann og Svensk Vatten går nå sammen om et felles nordisk prosjekt for å få ned lekkasjene i vannledningsnettet. Det opplyste sjefskonsulent i Danva, Kristian Friis under dagens VA-konferanse i København.
Av Odd Borgestrand 9. april 2014

230 delegater fra Norge, Sverige og Danmark er med på konferansen i regi av Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT). Det er ulike betingelser i de skandinaviske landene, der Norge har desidert størst vanntap. Mens Danmark ligger nede på 8 prosent, Sverige på 20 prosent, ligger Norge helt oppe på 32 prosent. 43 prosent av norske kommuner har beregnet vanntap på over 40 prosent.

Sjefskonsulent Kristian Friis understreket under dagens VA-konferanse at et nordisk samarbeid er viktig, fordi det også styrker den nordiske stemme i EU.

Samordning
Dette prosjektet skal bidra til en samordning mellom landene. Det vil bli innhentet bakgrunnsmateriale for å se på muligheter for effektivisering og bidra til å promotere ny teknologi.
-Noen hevder at vi har nok vann, men på verdensbasis er vannmangelen en enorm utfordring. Vi vet at mangel på vann kan resultere i konflikter eller krig. Danskene ønsker at vann skal bli en ny bærekraftig industri. Samtidig arbeider EU for å redusere sine vanntap. I sørlige Europa er tilgang på vann også en stor utfordring. Transporten av vann må derfor være best mulig og tryggest mulig, fortsatte Friis.

Norsk Vann
har som et ledd i det nordiske samarbeidet startet et prosjekt for å framskaffe sikre tall for vannforbruk og lekkasjer. Det skal arbeides fram tall for det totale vannforbruk i Norge.
Svenskene har utarbeidet et eget informasjonshefte om lekkasjesøking. Svenske kommuner vil fortelle den oppvoksende generasjon hvorfor rent drikkevann ikke er en selvfølge.

Danskene er best stilt,
men de store byene arbeider med internasjonale strategier for bærekraftig vannforsyning også i årene som kommer. Danskene benytter seg primært av grunnvann. I Danmark må kommunene betale en avgift til staten dersom de har et vanntap som overstiger 10 prosent.
Noen få kommuner er i den situasjonen at de faktisk må betale for sitt vanntap.
Spørsmålet er hvor langt ned man må komme i lekkasjeprosent før det er bærekraftig fornuftig å fortsette jobben med å redusere vannlekkasjene.
Det nordiske prosjektet skal ha et ensartet datagrunnlag, og har som mål også å bidra til teknologiutvikling.