Minst mulig graving i Bergen

28.03.14: Bergen skal fornye og bygge ut sitt VA-nett for 3 milliarder kroner de neste 10 årene. NoDig metoder skal benyttes i sterk grad.
Av Odd Borgestrand 28. mars 2014

Det norske offentlige ledningsnettet er på 95.000 km, mens det private stikkledningsnettet er estimert til ca 180.000 km.

De store byene i Norge har en fornyingstakt på omlag 1 prosent. De siste tre årene er det Oslo som leder an, med en fornyingstakt på 1,6 prosent på avløp og 1,2 prosent på vannledningsnettet.

Mattilsynet ønsker en dobling i fornyingen, mens Norsk Vann mener drøyt 1 prosent er det realistiske målet.
Magnar Sekse understreker at det er viktig å fornye ledningsnettet før det kollapser. Ved å benytte eksisterende rør som forsterkning for eksempelvis innføring av en ny foring, blir kostnadene langt lavere og effektiviteten større.

Betydelig rimeligere
Magnar Sekse viste til tall der man ved tradisjonell graving i Bergen sentrum kommer opp i 20-30.000 kroner pr løpemeter. Ved bruk av NoDig metoder ligger prisen fra 20 til 80 prosent lavere pr meter.
Tidsforbruket er også et viktig moment. Mens framdriften ved tradisjonell graving ligger på 10-12 meter i døgnet kan man klare 150 meter fornying på avløp og 50 meter på vannledninger ved bruk av NoDig.
Samfunnskostnadene er et moment Sekse mener ikke skal undervurderes. Stengte gater eller kraftige innsnevringer medfører en rekke ulemper for byens befolkning og næringsdrivende.
Dersom 5000 personer blir forsinket i 20 minutter hver dag betyr dette et samfunnsmessig tap på 80 millioner kroner, ifølge beregninger som bransjen selv har foretatt.

Bergen skal øke sin NoDig andel
når den nye hovedplanen for vann og avløp skal settes i verk fra neste år. Avløpsrensingen de neste 10 årene er kostnadsberegnet til nærmere 1,2 milliarder kroner, inkludert biogassanlegg. Avløpsnettet skal oppgraderes for nærmere 1,8 milliarder kroner. Totalsummen for avløpssektoren blir tett oppunder 3 milliarder.  Plusser man på kalkylen for nyanlegg og fornying av vannsektoren blir den totale summen på ganske nøyaktig 4,8 milliarder kroner.
-Vi skal benytte NoDig så sant dette er praktisk mulig. I enkelte tilfeller er NoDig eneste aktuelle metode. Dagens NoDig metoder er så gode at levetiden på VA-ledninger blir forlenget med 50 til 100 år, hevdet fagsjefen for VA i Bergen.

Magnar Sekse mener norske kommuner har felles utfordringer med sine ledningsnett,
Fornyelsesgraden på landsbasis er på 0,6 prosent for vannledninger, mens fornyelsesgraden for avløpsnettet er helt nede i 0,44 prosent.

Store beløp
VA infrastrukturen har behov for 490 milliarder kroner fram til 2030.
-I dag tærer vannbransjen på nedlagt kapital. Forfallet på rørene er større enn vedlikeholdet.
Aktivitet og innsats i bransjen har generelt vært for liten, mener Magnar Sekse.
-For å løfte dagens standard opp til det reelle behovet er det snakk om 200 milliarder kroner. Med nye krav fram mot 2030 standard er det behov for ytterligere 290 milliarder kroner. Gjenskaffelsesverdien er vurdert til 1053 milliarder kroner.
Behovet framover er fornyelse av ledningsnettet og robuste løsninger for å forholde oss til klimaendringene, understreker Sekse til slutt.