Vann i fokus også på VA-dagene Østlandet 13.-14. november: Olimbs markedssjef Peer-Christian Nordby og anleggsleder på vanninstallasjoner Christoffer Krabbsjö (t.h.) opplever økt interesse for rørfornying som følge av fokuset på vannkvalitet. Foto: Odd Borgestrand.

VA-dagene er viktige regionale arenaer for alle som jobber med vann og avløp i kommuner og ved private vann- og avløpsverk. Det er også en unik mulighet for oss i Olimb til å snakke med praktikerne i bransjen om våre løsninger for gamle rør.

Olimbs messeprogram har vært tett denne høsten, med deltakelse på en rekke regionale VA-arrangementer. Disse bransjetreffene gir oss en verdifull mulighet til å snakke med menneskene som står i de daglige utfordringene med å drifte vann- og avløpssystemene i vårt langstrakte land.

Drikkevann øverst på agendaen

Drammen har utfordringer med gamle og dårlige avløpsledninger i kommunalt nett. Mange av disse ligger under privat eiendom og trafikkerte arealer. Kommunen har en klar målsetning om å begrense omfanget av graving ved ledningsfornyelse, og velger derfor rørfornying med strømpe som metode når det er mulig og hensiktsmessig.

Ikke overraskende har vannproblemene på Askøy påvirket innholdet i høstens VA-arrangementer. Det som skjedde på Askøy kunne like gjerne skjedd i en hvilken som helst annen norsk kommune, og erfaringene er derfor viktig lærdom for alle som jobber med offentlig vann og avløp. Også på VA-dagene Østlandet, som samler 200 deltakere i Tønsberg onsdag og torsdag denne uken, har Askøy-erfaringene fått en anselig plass i programmet. I tillegg ble Mattilsynets ferske rapport, «Status for drikkevannsområdet i landets kommuner», presentert innledningsvis på arrangementets første dag.

Rapporten er utarbeidet på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet i kjølvannet av utfordringene på Askøy. Bare 149 av 422 kommuner svarte på undersøkelsen, men konklusjonen er likevel klar: Norske vannrør er gamle og dårlige, og beredskapen er ikke god nok når uhellet er ute.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug har i media vært tydelig på at ansvaret for ledningsnettet og drikkevannet ligger hos kommunene.

Størst utfordring i de minste kommunene

Strømperenovering er en miljøvennlig og kostnadsbesparende metode sammenlignet med tradisjonell graving.

Av de 149 kommunene som svarte på spørreundersøkelsen til Mattilsynet, opplyser 134 stykker, eller 89 prosent, at de har en investeringsplan vedtatt eller under utarbeidelse for vannområdet. Andelen med plan er størst blant de større kommunene, og lavest blant de minste kommunene.

De største kommunene har planlagt lengst frem i tid, med et snitt på over 12 år. De minste kommunene har til sammenligning planer med gjennomsnittlig varighet på drøyt tre år.

Dermed antyder rapporten at risikoen for dårlig vannkvalitet er størst i de små kommunene rundt om i landet, og at helt nødvendige oppgraderinger av ledningsnettet ikke vil skje fort nok med dagens planer.

No-Dig øker farten på ledningsfornyelse

Det sier seg selv at å grave opp alle elendige vann- og avløpsledninger for å skifte dem ut med nye, er en håpløs oppgave. Med NoDig-metoder kan eksisterende ledninger fornyes innvendig, med minimal inngripen i miljø og infrastruktur. Gjennom å ta i bruk ulike gravefrie løsninger vil mange kommuner og ledningseiere oppleve at fornyelsestakten øker.

Dette har vært hovedbudskapet til Olimb Rørfornying når de i høst har reist rundt på bransjetreff og møtt driftspersonell og VA-ansvarlige i kommuner over hele landet.

Olimb messe oppsett

Jens Bjørndahl (Olimb Rørfornying avdeling Trondheim) delte kunnskap om gravefrie metoder på VA-dagene Midt-Norge i slutten av oktober. Foto: Kristin Skjetne, Olimb Rørfornying AS

Flere kommuner har fått øynene opp for gravefritt

Stadig flere kommuner har fått øynene opp for å bruke NoDig-metoder i ledningsfornyelse og etablering av nye ledninger, og med medias fokus på vannkvalitet har etterspørselen etter Olimb Rørfornying sine metoder for rehabilitering av vannledninger økt.

Bergen er en av foregangskommunene som jobber kontinuerlig med å holde fornyelsestakten oppe, og som alltid vurderer gravefrie løsninger først. Olimb Rørfornying har rehabilitert flere gamle vannledninger for Bergen kommune med metoden tettilsluttet rør, og inviterte i oktober til befaring på et rehabiliteringsoppdrag i Fana. Mellom 20 og 30 konsulenter og representanter for vann og avløp i flere større og mindre kommuner i Hordaland deltok. Flere av disse hadde deltatt på Vanndagene i Haugesund i september, hvor Olimb Rørfornying også var til stede med stand.

Minst like aktuelt for små kommuner

Foreløpig er det flest store kommuner og de største byene som benytter seg mest av No-Dig i ledningsfornyelse. Metodene og fordelene er minst like aktuelle for mindre kommuner og kommuner i grisgrendte strøk, men disse har ofte liten eller ingen erfaring med gravefrie løsninger.

Kapasitet og ressurser til å følge opp VA-området er også en utfordring i mange små kommuner, i tillegg til mangel på kvalifiserte ingeniører som kan prosjektere og følge opp VA-prosjekter.

Vil øke kunnskapen til ledningseierne

-Derfor er det så viktig for oss å være til stede på VA-dagene og fortelle om våre metoder til de som jobber hver eneste dag med å drifte ledningsnettet. De har allerede en kjempeutfordring, og det vil ikke bli enklere ettersom vedlikeholdsetterslepet bare blir større, sier markedssjef i Olimb, Peer-Christian Nordby.

-Vårt mål er at mange flere kommuner, uansett størrelse, skal tenke smartere ledningsfornyelse. Da må kunnskapen om mulighetene i kommunene økes, og terskelen for å prøve nye ting må ned. Vi vil gjøre det vi kan for at så skjer, og ønsker alle nysgjerrige ledningseiere velkommen til å ta kontakt med oss. Være seg på vår stand når vi er ute, eller når som helst via web eller telefon.

-Hos oss er gode råd om ledningsfornyelse alltid gratis, lover Nordby.

LAST NED: ABC gravefrie metoder (No-Dig)