Nye utslippskrav øker behovet for rørfornying

Inn- og utlekking av fremmedvann på ledningsnettet gir store utfordringer med utslipp og forurensing. Nye utslippskrav gjør at det haster med tiltak før det blir for dyrt – både for samfunnet og miljøet.

Magasin / Kategori: Gravefrie metoder (No-Dig) / Forfatter: Svein Rune Myhre / Publisert: 2. mars 2023

Innlekking av fremmedvann på avløpsrør

Mange norske kommuner har utfordringer med fremmedvann i avløpsnettet. Foto: Adobe Stock

Fremmedvann fører til store kapasitetsproblemer på ledningsnettet og økt belastning for avløpsrenseanleggene – disse er ikke dimensjonert for å håndtere de økte vannmengdene, og det urensede avløpsvannet kan slippe ut og forurense drikkevann, grunn og resipienter.

Nye krav til avløpsrensing og utslipp

EUs avløpsdirektiv er under revidering, og dette vil stille strengere krav til avløpsrensingen i norske kommuner. Statsforvalterens miljøvernavdeling har allerede gitt pålegg om stans i byggesaksbehandlinger for å unngå økt avløp til renseanlegg som ikke klarer å rense avløpsvannet skikkelig.

Dårlige vann- og avløpsrør kan også føre til at fremmedvann forurenser drikkevannsforsyningen, med påfølgende fare for liv og helse.

Dårlige rør øker mengden fremmedvann

Det er ikke bare utbygging som gir større press på avløpsnettet og renseanleggene. Sprekker og brudd på vann- og avløpsrør gjør at lekkasjer, overvann og andre kilder til fremmedvann kan trenge inn på avløpsnettet og gi høyere risiko for forurensing. Dårlige vann- og avløpsrør kan også føre til at fremmedvann forurenser drikkevannsforsyningen, med påfølgende fare for liv og helse.

LES OGSÅ: Sykt dårlige rør går ikke over av seg selv

Fremmedvannet skal reduseres

I Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen er det definert at andelen fremmedvann som sendes til renseanleggene skal reduseres med 30 % innen 2030, og at vann- og avløpsledningsnettet skal ha en gjennomsnittlig årlig fornyelsestakt på henholdsvis 1,2 % og 1,0 % frem til 2040.

Landsgjennomsnittet for fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger ligger på rundt 0,7 % de tre siste årene. Med denne fornyelsestakten vil det ta rundt 150 år å fornye hele ledningsnettet (Kilde: SSB), og i mellomtiden vil fremmedvann fortsette å presse renseanleggene.

LES OGSÅ: Fornyelse av vannledningsnettet: Hva skjer’a?

Oppgradering av renseanlegg er kostbart

Å oppgradere renseanleggene på grunn av fremmedvann er både unødvendig og dyrt. Det bør derfor gjøres utbedringer på ledningsnettet – og det haster – men å grave opp og bytte rørene er kostbart, tidkrevende og ikke særlig bra for miljøet.

Rørfornying setter fart på ledningsfornyelsen

Den gode nyheten er at rørfornying kan utføres raskere, enklere og rimeligere enn full oppgraving og rørbytte. Rørfornying er også bedre for miljøet – med rørfornying blir den eksisterende ledningen benyttet som forskaling, uten behov for å grave opp og kjøre bort masser fra grøften.

Den gode nyheten er at rørfornying kan utføres raskere, enklere og rimeligere enn full oppgraving og rørbytte.

Rørfornying med glassfiberstrømpe og tettilsluttet rør

Til venstre: Et avløpsrør blir fornyet med glassfiberstrømpe, som herdes med UV-lys. Til høyre: Rehabilitering av vannrør med Compact Pipe (tettilsluttet rør).

Rehabiliterer avløpsrør uten å grave

Olimb Rørfornying har rehabilitert tusenvis av kilometer med offentlige avløpsrør med strømpemetoden – da rehabiliterer vi gamle og dårlige ledninger fra innsiden uten å grave eller rive.

Strømperenovering kan utføres på avløpsrør i diameter fra 50mm opp til 2200mm, og vi har løsninger for å takle korte og lengre rørstrekk, retningsendringer, fall, vanskelig tilkomst og andre utfordringer som kan dukke opp når offentlige avløpsrør skal fornyes.

Med rørfornying får de eksisterende ledningene samme levetid og tetthet som et nytt rør. Dette gir mindre fremmedvann som lekker inn og ut på rørene – og da reduseres også behovet for å oppgradere avløpsrenseanleggene.

Vannrør kan også fornyes

Lekkasjer fra vannledninger kan i mange tilfeller også løses med rørfornying. Tettilsluttet rør er en metode som fungerer for 70 – 80 % av vannledningsnettet med rør på diameter fra 100mm til 400mm.

Med tettilsluttet rør må det kun graves opp ved anboringene. Gjennomføringstiden er likevel vesentlig kortere enn full oppgraving, og metoden kan utføres mange steder hvor full oppgraving og rørbytte ville vært svært utfordrende.

Flere metoder for utbedring av kummer

Dårlige kummer kan også øke risikoen for innlekking på avløps- og drikkevannsledninger, og kummene bør derfor også tettes for å redusere inntrengingen av fremmedvann. Olimb Rørfornying har flere metoder for gravefri rehabilitering av kummer.

Mindre fremmedvann med rørfornying

Med rørfornying får de eksisterende ledningene samme levetid og tetthet som et nytt rør. Dette gir mindre fremmedvann som lekker inn og ut på rørene – og da reduseres også behovet for å oppgradere avløpsrenseanleggene.

Slik sparer rørfornying tid, kostnader, og miljøet.

LES OGSÅ: No-Dig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA

Last ned her

Gratis bestillerhåndbok – ABC gravefrie metoder (NoDig).

Ønsker du å motta fagartikler fra oss på e-post?

    Du takker ja til å motta vårt nyhetsbrev for ledningseiere, prosjekterende og andre som er interessert i rørfornying og gravefrie metoder (No-Dig). Vi sender cirka én e-post hver måned. Du kan melde deg av når du vil.
    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.