Hva kan vi hjelpe deg med?

Avløp

Erfaringsmessig er det ikke lett å si hva som skaper et tilbakeslag i rør, men det som er sikkert er at avløpsledninger gror igjen over tid. Dette kan da være snakk om avleiringer av fett, såpe, hår og rust eller at gjenstander blir kastet i avløpet.

Når rør blir tett spyles ledningen opp og det foretas en kamerakontroll. Det er sjelden det oppstår et tett rør uten at det finnes skader eller svakheter på røret. Det fremkommer gjerne av rørinspeksjonen  at røret har en svakhet, som for eksempel at røret er delvis klemt inn eller det har oppstått glipper i en skjøt. Når kameraet sjekker tilstanden er røret spylt rent, og vi vet ikke om det er ”naturlige forekomster i kloakkrør” som har tettet seg, eller om prosessen er fremskyndet av at for eksempel fremmedlegemer er puttet i do.

Mange kommuner og industribedrifter har problemer med kvaliteten på ledningsnettet i form av lekkasjer. Lekkasjeprosenten varierer svært mye: Noen kommunale vannverk har under 10 % lekkasje, mens andre har over 60 %. Gjennomsnittlig lekkasje i norsk vannforsyning er 32 %, noe som er veldig høyt sammenlignet med andre europeiske land som har helt ned mot 8 %.

Vann

I de aller fleste tilfellene skyldes dette forhold på det private ledningsnettet fra kommunens hovedledning og inn til bedriften(stikkledningen). Hvis trykket på hovedledningsnettet er normalt, bør mulige årsaker undersøkes i eget distribusjonssystem. Årsaken kan for eksempel være lekkasje på stikkledningen, gjengrodd anboring/påkoblingspunkt, gjengrodd stikkledning (galvanisert rør).

Kabler og fjernvarme

Styrt boring egner seg godt også for framføring av kabler, gjerne kombinert med ledningsnett. Kontakt oss om dette, så kan vi sammen finne fram til den beste løsningen.

Fjernvarme er en viktig del av energisystemet og bidrar med verdifull fleksibilitet. I forbindelse med energimeldinga som regjeringa la fram i 2016, ble det foreslått nye grep for å få samarbeidet mellom kommunene og fjernvarmeselskapa til å fungere enda bedre. Olimb har utviklet metoder for fornying av fjernvarmerør som lekker. Flere prosjekter er gjennomført i Sverige. Kontakt oss for mer informasjon om disse prosjektene.

Har du noen spørsmål?

LAST NED

Brosjyrer og håndbøker