Hva kan vi hjelpe deg med?

Gjentatte problemer med tette rør, småreparasjoner og følgeskader, gir høye driftskostnader. Utbedring blir dermed et spørsmål om hva som lønner seg på kort og lang sikt.  Også i vår bransje lønner det seg å være «føre var». Dessverre venter de fleste med utbedring til det oppstår lekkasjer, tette rør eller sjenerende lukt. I noen tilfeller blir man pålagt utbedring på grunn av forurensning av miljøet. Dette skjer gjennom offentlige pålegg i forbindelse med kommunens utbedring av rørnettet.
Forsikringsselskapet kan også kreve utbedring på grunn av skadehyppigheten. Huskjøpere er i økende grad blitt oppmerksom på å be om informasjon om røranlegget. Derfor er et utbedret røranlegg av verdi for huseier.

Utbedring eller skifte av sluk ved oppussing av bad
Tetningen mellom sluk og gulv er i dag årsaken til mange lekkasjer og skader i forbindelse med avløpsnettet i en bygning.  Ved tradisjonelt skifte av sluk, kjerneborres/pigges det gamle sluket bort. Deretter skiftes det til et nytt, med mulighet for feste av membran (klemring).

Olimb er blant entreprenørselskapene som ønsker å sette fokus på vannskader i bygninger for å få ned det enorme skadeomfanget. Vannskader i bygninger beløper seg årlig til om lag fem milliarder kroner i Norge. Det utbetales hvert år om lag 1,5 milliarder kroner som følge av lekkasjer på vannledninger i Norge. Det er KLP Skadeforsikring som kommer med disse tallene. Både vannrør og avløpsrør fra den store byggeperioden på 60- og 70 tallet er spesielt utsatt. Olimb Rørfornying kan hjelpe deg med inspeksjon for å kartlegge rørenes tilstand inne og ute. Kommunen har ansvar for å utbedre lekkasjer som skjer på de kommunale ledningene. Men oppstår det derimot en lekkasje i ledningsnettet som går fra kommunale ledninger og bort til huset, er dette normalt huseiers ansvar.

Det er enten et fellesansvar for husstandene som er tilknyttet en privat fellesledning, eller huseiers eget ansvar dersom lekkasjen oppstår i den private stikkledningen som går fra fellesledningen og inn til huset. Hvis kommunen finner lekkasje på privat vannledning eller forurensing på grunn av utett spillvannsledning, sendes et pålegg om utbedring av feilen.

Hva gjør jeg?
Kontakt rørlegger som kan lokalisere hvor bruddet er og utbedre skaden. Vannlekkasjer fører til at mye godt drikkevann forsvinner, og må derfor raskt stoppes. Lekkasjer kan også føre til skade på egen eller andres eiendom. Dersom lekkasjen er mellom stoppekranen din og påkoblingen på kommunens hovedledning, skal kommunen stenge vannet på hovedledningen. Din rørlegger kontakter kommunen for vannavslag, samt varsler berørte abonnenter.

Kjenner du en dårlig lukt i huset som du ikke finner årsaken til?
Er det for eksempel «kloakklukt», «kjellerlukt», «mugglukt» eller «kjemisk lukt»? Ved å sette navn på lukten, kan det bli enklere å finne ut hvilken type luktkilde det dreier seg om.
Når og hvor forekommer lukten? Er den permanent, eller varierer lukten i løpet av en dag, uke eller sesong? Hvem kjenner lukten? Disse opplysningene kan bidra til at man finner fram til kilden.

Vær sporhund
Noen kilder til lukt er ofte opplagte, som krypekjellere, døde dyr eller kloakklukt og tørre sluk. Det kan være lurt å holde ventiler, vinduer og dører lukket i minst ett døgn for å gjøre lukten mest mulig konsentrert.
Lukt følger luftstrømmen gjennom huset, og ved å krype rundt som en sporhund er det større sjanse for at du kan lukte deg fram til kilden.

Hvordan løse problemet?
Kommer den vonde lukten fra tørre vannlåser, kan en justering av ventilasjonen og tilførsel av vann i slukene løse luktproblemet. Dersom det lukter kloakk er det viktig å kontakt rørlegger for umiddelbar utbedring. For å unngå oppgraving eller pigging av gulv er det lurt å be rørleggeren kontakte vår lokale representant for rørfornying.
Kloakklekkasjer kan føre til betydelig forurensing. Utbedring av lekkasje på stikkledninger for kloakk eller overvann må utføres så raskt som mulig.

Kommunene kan utøve makt for å få private eiere av stikkledninger til å foreta nødvendige reparasjoner. Det viser seg at kommunene er forsiktig med å utøve denne makten, men det blir stadig mer vanlig at kommunene nå kommer med pålegg om utbedringer for å få et «tett ledningsnett» uten inn- eller utlekking.

Kommunen kan stenge av vannet til din bolig dersom du ikke følger opp et pålegg om utbedring. I Norge forsvinner mer enn 30 prosent av vannet på vei til en bolig eller borettslag.

Behandling av pålegg foretas av saksbehandler i kommunen og følger forvaltningslovens bestemmelser. Det vil si at det først blir sendt ut et forvarsel om pålegg med en uttalelsesfrist på 14 dager der eier får anledning til å gi en uttalelse til om det er grunnlag for å gi utsettelse fra pålegget. Etter fristens utløp og eventuell vurdering av uttalelse fra eier blir det sendt et pålegg om utbedring med en nærmere angitt frist for utbedring. Pålegget gis av leder i kommunens tekniske drift. Vedtaket kan påklages til kommunens klageorgan som i de fleste kommuner er formannskapet.

Forsikringsselskapene dekker kostnader ved skader som følge av plutselig og uforutsett vannlekkasje fra bygningens rørsystem. Huseier har imidlertid et klart ansvar for å kontrollere og skifte ut rør og koblinger i sine bygg.

Det utbetales hvert år om lag 1,5 milliarder kroner som følge av lekkasjer på vannledninger i Norge. Det er KLP Skadeforsikring som kommer med disse tallene. Både vannrør og avløpsrør fra den store byggeperioden på 60- og 70 tallet er spesielt utsatt. -I denne perioden ble det benyttet galvaniserte rør og plastbelagte kobberør ble i stor utstrekning støpt inn i vegger og gulv. Når disse går lekk blir det store utfordringer både for huseier og forsikringsselskap.

Tikkende bomber
De største forsikringsutbetalingene kommer på vannsiden, men det er ikke bare vannledningene som er utsatt. Det gjelder i stor grad også avløpsledningene. Avløpsledninger i PVC og ABS-plast fra denne perioden har vist seg ikke å holde tett i det lange løp. Her er det en rekke boliger som er tikkende bomber også på avløpsiden.

Stor risiko
Svært mange rør i Norge er nå i risikosonen. I følge offentlig statistikk ble det reist 260 000 nye bygg på 1960-tallet, og 380 000 nye bygg på 70-tallet. Det er ekstra utfordrende når rørene ligger skjult i vegger og gulv. Små lekkasjer i skjulte rør oppdages sjelden før skaden er blitt stor.  Det blir ikke bedre av at lekkasjene også fører til fuktskader, som igjen medfører dårlig inneklima i en bolig. Olimb Rørfornying kan hjelpe deg med inspeksjon for å kartlegge rørenes tilstand inne og ute.
Kontakt forsikringsselskapet ditt og godkjent foretak hvis du opplever at:
Vannledninger fryser
Lekkasje på private vannledninger
Vann i kjeller

Istedenfor å fjerne gamle rør og montere nye, baserer rørfornying seg på å bruke det eksisterende rørnettet, ved å rehabilitere rørene på innsiden. Installasjonstiden og belastningen for beboere og infrastruktur er betydelig mindre ved bruk av rørfornying, sammenlignet med full utskifting av rørsystemene.  Det eksisterer mange metoder og produkter for rørfornying.

Vi kan fornye fra tak eller kjeller, fra kjøkken, bad, WC og sluk gjennom bygningen.  Vi fornyer også stikkledningen ut til offentlig anlegg.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kontaktpersoner:

Magnar Pedersen

Magnar Pedersen

Salg, Kalkulasjon, Privat/enebolig

Mobil: 915 27 959

Tibor Lie

Tibor Lie

Salg, Kalkulasjon, Privat/enebolig

Mobil: 934 10 301

Har du noen spørsmål?

Last ned

Brosjyrer og håndbøker