Vannledninger skiftes uten graving

Av admin_olimb 10. november 2011
Vannledninger ligger i bakken i over 100 år i de fleste norske kommuner. Det er ingen grunn å grave dem opp, så lenge de kan fornyes med minimal graving.

Ledningsstrekket er fra 1921, og bærer tydelig preg av et langt liv med vanntransport. Det er sjelden å se så gjengrodde og rustne rør. Gjentatte brudd på strekket de siste årene førte til at Bærum kommune nå måtte gjøre noe.
-Ikke alle strekk er like gamle, men de er like dårlige, sier prosjektleder i vann- og avløpsetaten i Bærum kommune Arild Rydh.

Bærum kommune

har god oversikt over sine vannledninger, og de vet hvordan tilstanden er i de enkelte områder av kommunen.  I vinter gjennomføres 4 prosjekter i kommunen, og verst er det i Kløverenga/Sildreveien noen hundre meter fra Sandvika sentrum. Totalt er det 9 anboringer på strekket, og av hensyn til beboerne i området har kommunen satt en kort tidsfrist på utføringen av oppdraget.
Kristian Olimb AS fornyer her en strekning på 500 m. Neste prosjekt er Evjeveien/Hareskaugsveien. Her skal det rehabiliteres 170 meter i en 150 millimeter støpejernsledning. Bærum kommune satser på Compact Pipe, og Kristian Olimb AS utfører den høyst påkrevde rehabiliteringen.

Samordner prosjekter
Bærum kommune har valgt å samordne 4 prosjekter og lagt disse ut på et felles anbud. Prosjektleder Arild Rydh sier til Rehab-Nytt at dette både er tidsbesparende og økonomsk lønnsomt for både kommunen og utøvende entreprenør.
-Vi setter gjerne 4-5 delprosjekter sammen til en pakke. Dette prosjektet er forberedt siden i fjor sommer, og totalt var det 5 entreprenører som meldte seg, men bare to som leverte inn anbud. De to som leverte inn anbud er også de firmaene som arbeider med dette på heltid, mens de andre har dette som tilleggsarbeider. For oss er en kombinasjon av pris og kompetanse viktig, og vi vet medarbeiderne hos Kristian Olimb AS vet hva de driver med., sier Rydh.

Trykket øker
De gamle ledningene fra 1920-tallet har gjort sin tjeneste, slår prosjektleder Arild Rydh fast.
Kapasitetsmessig har det ikke vært noe stort problem, men beboerne i området vil få større mengder vann ved det nye røret. De gamle rørene er svært gjengrodd. Rørene er preget av store rustbelegg i hele ledningsstrekket, og det var vanskelig å spyle rørene.
Spørsmålet er om så gjengrodde rør holder den kvaliteten som loven krever?
-Knoller og rust påvirker ikke vannkvaliteten, og kommunen holder et godkjent kvalitetsnivå, slår Arild Rydh fast. -Det eneste forbrukerne vil merke er brunt vann ved brudd og når vannet igjen skal kobles til igjen. Nå garanterer vi at ledningsbrudd skal være unntak og ingen regel.

Stikkledningene
Alle beboere i de aktuelle områdene har eller vil få tilbud om å rehabilitere sine private stikkledninger etter hvert som prosjektene gjennomføres. Rydh syns det er både beklagelig og betenkelig at  ingen av de berørte beboerne har takket ja hittil..
-Dette skuffer oss, sier prosjektleder Arild Rydh. Vi kan senere komme med pålegg om utbedring, og det vil bli betydelig dyrere. Besparelsene ved utskifting av stikkledninger ville blitt betydelig rimeligere om de hadde takket ja når vi nå likevel er i gang med utbedringene på det kommunale nettet, sier Rydh.