Olimb-dagen og SSTT-treff viktig for kompetanseoverføring

De siste tre årene har Olimb inviterte til sin egen fagdag, den såkalte Olimb-dagen. Representanter fra både små og store rådgiver-hus, fra kommuner, interkommunale og fylkeskommunale selskaper og etater fra ulike statlige aktører som arbeider innen infrastruktur har vært målgruppen.
Av Odd Borgestrand 15. mai 2017

 Bildet: Målsettingen med Olimb-dagen har vært å få belyst gravefrie metoder som en av de viktige veiene til bedre infrastruktur. Samt å belyse metodikken, for gjennomføring. 

Målsettingen med Olimb-dagen har vært å få belyst gravefrie metoder som en av de viktige veiene til bedre infrastruktur.  (Årets Olimb-dag vil for øvrig bli noe annerledes, da dette også blir en egen jubileumsmarkering. Se egen sak om jubileet her:

-En slik fagdag med gode samtaler kan føre til konstruktive løsninger for markedet. Det er viktig at ledningseiere kommer med sine ønsker for framtidas ledningsnett og at vi som entreprenører, rådgivere og produsenter oppfyller disse ønskene og kravene.  En forutsetning for å lykkes, er at byggherre får en oversikt over mulige metoder, at vi snakker sammen og forstår hverandres språk, understreker prosjektleder Arne Valle i Olimb Anlegg.

SSTT-treffene
Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) er det fremste faglige forumet i Skandinavia for gravefrie metoder. Arbeidet her drives stort sett på frivillig basis og er ment å være et åpent forum og en møteplass for diskusjon, erfarings- og kompetanseutvikling, spredning av informasjon og utvikling innen gravefri ledningsteknikk / NoDig-metoder. Ledningseiere, leverandører, entreprenører og konsulenter utgjør medlemsmassen.

Arne Valle mener det er viktig at terskelen for å komme inn i denne foreningen ikke blir for høy for mange rådgivere.
-SSTT må ikke bli en skryteklubb for de store og vellykkede prosjektene, men en arene der vi sammen kan diskutere hva vi kan utvikle videre i vår bransje, sier han.

Ut i felt
-Vi må få med oss rådgivere ut i felt. Medarbeidere i rådgiverselskapene har et press på seg for å holde omsetningen oppe. Det investeres for lite i praktisk oppfølging og dermed praktisk kompetanseheving. Jeg mener det lett kan bli en feil prioritering, men det avhenger selvsagt av hvor mange NoDig prosjekter det aktuelle rådgiverkontoret egentlig ønsker å jobbe med.

NoDig først
Arne Valle er opptatt av at landets rådgivere nå må få med seg at samferdselsdepartementet har kommet med egen forskrift, om at det ikke skal graves under riks- og fylkesveier før gravefrie metoder er utredet. Det vil i de fleste tilfeller si at boring skal velges så sant dette er mulig.
Han syns det er gledelig at en rekke landkommuner i Østfold nå har fått øynene opp for styrt boring og andre boremetoder for framføring av sitt ledningsnett med minimal graving.
-Vi er absolutt konkurransedyktig på lange strekk også i jomfruelig mark, hevder Valle.
At enkelte landkommuner på Vestlandet mener NoDig er lite egnet på grunn av topografien er Valle enig i. Det er enkelte deler av landet der det er upløyd mark. For kryssing under vei og jernbane, er vi imidlertid spesielt godt egnet, uansett topografi, mener han.